Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 "Дюймовочка" Подільської міської ради Подільського району Одеської облаті


запам'ятати

 

Річний звіт завідувача за 2019- 2020 н.р.

 

ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 «Дюймовочка»  Подільської міської ради Одеської області перед педагогічним колективом та громадськістю за 2019-2020 навчальний рік

  Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Загальні відомості про ДНЗ    

 Дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок) № 6 «Дюймовочка» Подільської  міської ради Одеської  області  розташований за адресою м. Подільськ, вул. В.Деповська 96 в пристосованому  приміщенні.  ДНЗ працює за 10.5-годинним  режимом роботи.

     Заклад створено на підставі рішення Подільської міської ради 1 вересня 1961 року. Робота дошкільного закладу організована у відповідності до Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту, річного планування.

   УДНЗ№6 «Дюймовочка» »  упродовж 2019/2020 навчального року функціонувало 3 групи, з них: одна група раннього  віку – групи №1 – діти 3-го р.ж.; дві групи загального розвитку – змішана група № 2 (4-й та 5-й р.ж.),  змішана група № 3 (5-й та 6-й р.ж.). З 1 вересня 2019р. група №2 є групою з інклюзивним навчанням. Для цього група доукомплектована асистентом вихователя. Всі  групи  працюють в україномовному режимі. Для зручності батьків та раціонального використання бюджетних коштів  групи закладу працювали у одному часовому режимі роботи: 10,5 годин на день.

Всі групи належно укомплектовані педагогічними кадрами та молодшим обслуговуючим персоналом. Всі члени педагогічного колективу мають спеціальну педагогічну освіту.

 Педагоги закладу дошкільної освіти мають достатній освітній рівень: із 8 педагогів мають вищу освіту 3 педагоги, середню-спеціальну 5 педагогів. Упродовж  навчального року 2 педагоги: вихователь Рудь Г.В. та асистент вихователя Трояновська М.В. підвищили фахову кваліфікацію  у Одеському обласному інституті удосконалення вчителів на очних курсах.

       За результатами атестації простежується  фаховий кваліфікаційний рівень педагогів: 2 педагоги мають першу кваліфікаційну категорію, 1 – другу, 5 –  спеціалісти.

У 2019-20 н.р. атестацію проходив один вихователь – Рудь Г.В.    Рішенням атестаційної комісії І рівня  Рудь Галина Валеріївна відповідає займаній посаді та  раніше присвоєному 10 тарифному розряду.

У 2019-20 н.р. завідувач Гарматюк А.Ф. була нагороджена грамотою міського голови, а завгосп Белега Г.І. грамотою УОСМП.

Дошкільний навчальний заклад  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти - Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Кодексу «Про працю»

 - освітніх програм «Дитина», «Впевнений старт»

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку. Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки).

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична  зала;

- медичний кабінет;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

- спортивний   майданчик .

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем закладу.

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу.

 

Пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу протягом 2019/2020н. р. було спрямування освітнього процесу на реалізацію законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Для реалізації програмно­методичного забезпечення освітнього процесу колективом було обрано комплексну освітню програму  виховання і навчання  дітей  від двох  до семи  років «Дитина»,  програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» для дітей 5-­річного віку та чинних програм розвитку навчання і виховання дошкільнят.

     Упродовж 2019 — 2020 навчального року педагогічний колектив закладу працював над єдиною  методичною  проблемною темою (1ІІетап):    «Пошук і використання різноманітних сучасних форм і методів організації навчально-виховної роботи з дітьми».

та розв’язував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та вдосконалення навчально­виховного процесу.

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи:

- спрямування роботи колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров'я дошкільників  шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров'я,  уміння передбачати наслідки своїх вчинків; вироблення у дітей навичок практичних дій під час виникнення небезпечної ситуації.

- продовження роботи із   формування здоров’язберігаючої компетентності дітей шляхом активізації рухового режиму, застосування сучасних методик фізичного виховання  та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя; забезпечення комплексного підходу до організації фізкультурно-оздоровчої роботи шляхом формування валеологічного світогляду дітей та мотивації здорового способу життя у інтеграції вимог суспільства та сімейного виховання

 - налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки впровадженню сучасних інноваційних форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу сайту ДНЗ.

 

Методична робота:

       В дошкільному закладі створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей.

       Оформлення груп, залу є педагогічно доцільним, відповідає естетичним педагогічним вимогам. Кожне групове приміщення естетично оформлене, має свій оригінальний стиль. В вікових групах облаштовані розвивальні предметно-ігрові осередки: ігрові, самостійної художньої діяльності, книги, природничої пошуково-дослідницької діяльності, розвиваючих ігор, мовленнєво-театральні, національні із врахуванням вимог до предметно-ігрового середовища. Облаштування ігрового та розвивального простору кожної групи дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами так і індивідуально. Разом з тим, тематика осередків недостатньо оформлена й наповнена матеріалами, посібниками та іграшками із врахуванням освітніх вимог та вікових особливостей вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим.

       Освітній процес закладу забезпечений необхідними нормативно-правовими та інструктивно-методичними матеріалами відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми  виховання і навчання  дітей від  двох до семи років «Дитина». У кожній віковій групі створено міні-методичні кабінети, де накопичено і систематизовано дидактичні, наочні матеріали для організації освітнього процесу з дітьми відповідного дошкільного віку.

       Центром  методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог програми виховання дітей віком від  двох до  семи років «Дитина» та програми  розвитку дітей  старшого  дошкільного віку «Впевнений старт» .

        В наявності дитяча та методична література, законодавчі, та нормативні документи.

       У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо), методичні розробки та рекомендації щодо впровадження програми «Дитина».

       Весь матеріал методичного кабінету ефективно використовується педагогами під час освітнього процесу.

      Ефективність управлінської діяльності забезпечується через загальне планування: річне та календарне (місячне, тижневе), яке охоплює всі напрямки роботи колективу.

    Методична робота з педагогічними кадрами дошкільного закладу у 2019-2020  навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

 Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично­прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним із його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для вдосконалення роботи педагогічного колективу.

Методична робота здійснювана згідно зі структурою навчально-­виховної роботи. 

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково­-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

Про результативність методичної роботи свідчить проведене анкетування серед педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу загалом до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. Узагальнивши дані анкетування, ми визначили показники інноваційного потенціалу педагогічного колективу.

Так, у 40 % педагогів відзначена сильно виражена прихильність до нового, у 60 % — помірно виражена.

Більшість вихователів стверджували, що під час проведення ділових ігор, дискусій, круглих столів у них було більше можливостей самовиразитися, вони перебували в пошуку можливостей нового бачення горизонтів своєї педагогічної діяльності з позицій різних членів трудового колективу. На їхню думку, такі форми роботи значно гармонізують стосунки на рівнях адміністрація–вихователі, вихователь–вихователь, вихователь–діти.

Аналіз анкетування педагогічних працівників «Самооцінка професійної компетентності педагога ДНЗ» засвідчив, що 80 % педагогів задоволені власною професійною компетентністю, але поряд із цим потребують удосконалювати свої знання як науково­теоретично (молоді педагоги), методично (педагоги з великим досвідом роботи), психологічно­педагогічно. Значний відсоток вихователів наголосили, що вони не задоволені конструкторськими і проектувальними власними професійними вміннями, тому завдяки проектній інноваційній діяльності, яка проводиться в закладі, цей відсоток значно зменшився.

   Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив із метою вдосконалити навчально­виховний процес використовував елементи інноваційних педагогічних технологій, але цієї роботи було недостатньо.

 Підвищення фахової майстерності педагогів є  вдосконалення їхньої ІКТ­компетентності. Під час навчально-­виховного процесу педагоги закладу працюють за допомогою інформаційно­-комп’ютерної підтримки: створюють графічні і текстові документи (самостійно оформлюють групову документацію, результати діагностики тощо); застосовують електронні дидактичні і педагогічні програмні засоби; володіють навичками пошуку інформації в інтернеті;  розробляють заняття з використанням інформаційних технологій; частково володіють способами і методами застосування комп’ютерних технологій у роботі з дітьми і батьками. Але такими навичками володіють не всі педагоги, а тому необхідно  спрямувати увагу педагогів на покращення цього напрямку діяльності.

    Вивчення стану навчально­виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю.

 • Анкетування батьків і педагогів — 5 %
 • Аналіз стану здоров’я дітей — 15 %
 • Аналіз відкритих занять — 20 %
 • Аналіз контрольних зрізів — 25 %
 • Спостереження за діяльністю педагогів — 35 %

Правильно здійснений контроль допомагає творчому зростанню вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й поширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у навчально-­виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

  З метою підвищення педагогічної  майстерності педагогів, спрямовуючи   навчально- виховний процес на виконання першого головного  завдання, в закладі розпочалася поглиблена робота  спрямована  на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров'я дошкільників  шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров'я,  уміння передбачати наслідки своїх вчинків; вироблення у дітей навичок практичних дій під час виникнення небезпечної ситуації.  Проведена методична робота з педагогами дає змогу творчому вихователеві не лише обмежуватися регламентованими заняттями з безпеки життєдіяльності, але й самостійно добирати форми та методи реалізації завдань цього розділу, доповнювати зміст здоров’язберіаючої роботи з вихованцями, ураховуючи особливості нашої місцевості, власний досвід роботи з дошкільниками. З цього питання були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

Систематично по середах проходили педгодини. На них  знайомити педагогів з інноваційними педагогічними технологіями та методиками у галузі дошкільної освіти, кращими педагогічними досвідами, новинками методичної літератури, програмами розвитку дітей дошкільного віку, фаховою пресою.

 Вивчалась система роботи педагогів у контексті роботи над індивідуальними проблемами самоосвіти та науково-методичною проблеми ДНЗ в цілому. Заслуховувались на педраді творчі звіти педагогів з індивідуальних проблем самоосвіти. Залучалися педагоги до навчання та оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями, широкого використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ДНЗ.

       У вересні пройшов  Теоретичний семінар з педагогами на тему: „Створення безпечного середовища в закладі дошкільної освіти”. На ньому  поповнили знання та компетентності педагогів-практиків з            проблеми створення безпечного середовища в ЗДО. Для закріплення теоретичних знань відбулася презентація кожним педагогом стендів допоміжної інформації та пам’яток для батьків з обговорюваної теми.

         У вересні був проведений Майстер-клас старшої медичної сестри на тему: «Перша невідкладна допомога постраждалому». На ньому вчили вихователів блискавично і правильно діяти в екстремальних ситуаціях, вправляли педагогів в  наданні першої невідкладної допомоги при загрозі життю і здоров’ю дітей або дослих.

    Жваво пройшла у вересні ділова гра  на тему: «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників». На ній підвищили рівень поінформованості учасників щодо формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників відповідно до програми.

        В жовтні відбулась ділова гра на  тему: «Основи антитерористичної безпеки дітей і безпеки дорожнього руху в умовах дошкільного навчального закладу». На ній виявили стан освітньої-виховної роботи педагогів по формуванню основ антитерористичної безпеки і безпеки дорожнього руху в умовах дошкільного освітнього закладу.  Привернули увагу педагогів до стану виховно-освітньої роботи в ДНЗ з профілактики ДДТТ, з антитерористичної безпеки вихованців. Систематизували знання педагогів про методику роботи за напрямами «Профілактика ДДТТ», «антитерористична безпека». Організували розумову діяльність педагогів, спрямовану на пошук нових ідей, шляхів, видів діяльності для вирішення проблеми педагогічної ради.

    В жовтні пройшов Семінар  теоретико-практичний на тему: «Теоретичні, методичні засади навчально – виховної роботи з дитиною щодо питань безпеки життєдіяльності». В теоретичній частині розглядались питання: проведення освітньої роботи з формування у дітей знань про небезпечні ситуації; орієнтовні види діяльності та форми організації навчально – виховного процесу; просвіта батьків щодо безпеки життєдіяльності;  планування роботи. В практичній частині кожна група представляла

організацію предметно-розвивального середовища з питань безпеки життєдіяльності дітей в рупах; презентація конспектів занять та розваг з БЖД з ілюстративним матеріалом

  В листопаді пройшов тренінг «Професійний педагог – запорука фізичного і психічного здоров’я вихованців». На ньому була  постановлена проблема формування культури педагога і педагогічного іміджу як найважливішої складової, ознайомлення вихователів з рекомендаціями щодо формування іміджу сучасного педагога, акцентування уваги вихователів на необхідності роботи над їх педагогічним іміджем.

     Постійно проводились консультації для педагогів, які допомагали краще розібратись у вирішенні поставленого завдання: у вересні «Формування знань у дітей дошкільного віку про правила дорожнього руху методом проблемних ситуацій» ( Рудь Г.В.), у жовтні «Актуальність використання комп'ютерних технологій у навчанні дошкільників заходів особистої безпеки у сфері антитерористичної діяльності» ( Томак В.В.), у листопаді «Інноваційні підходи до організації роботи з питань безпеки життєдіяльності»( Чебан С.В.)

 Дуже важлива робота з батьківською громадськістю.  Були чудово проведені і зняті на відео відкриті покази заходів по роботі з батьками з розділу БЖД в усіх групах. Старша група провели тренінг «Діти і булінг», середня – брейн-ринг з БЖД, молодша - круглий стіл. Для усіх батьків ДНЗ діти старшої групи показали виставу «Коза і семеро козенят на новий лад».

    В листопаді на базі нашого садочка пройшов постійнодіючий семінар завідувачів «Безпека диттєдіяльності в ДНЗ». На ньому була представлена відеопрезентація досвіду роботи нашого закладу з даної теми ( 16 фрагментів роботи з усіма працівниками, з педагогами, з дітьми, з батьками) та теоретичне обгрунтування.

В листопаді відбулась педрада на тему: «Інтеграція суспільного та родинного виховання з проблеми безпеки життєдіяльності дитини».

        Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів. Пройшов Фестиваль  педагогічної  творчості, де показано кожним вихователем заняття з використанням  інноваційних технологій над якими він працює.

   

      Для реалізації другого завдання річного плану в ДНЗ проводилась поглиблена робота з збереження  та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дошкільників,  формування здоров’язберігаючої компетентності дітей шляхом активізації рухового режиму, застосування сучасних методик фізичного виховання  та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя .  Для цього відбулись такі методичні заходи:

         В грудні провели Семінар  теоретико-практичний на тему: «Рухова активність як засіб виховання здорової дитини». Він допоміг вихователям оновити теоретичні знання педагогів про засоби забезпечення рухової активності дошкільників, розширити знання про основні напрямки фізичного виховання дітей дошкільного віку в зарубіжних країнах. Сприяв забезпеченню наступності дошкільного закладу та школи у фізичному вихованні дітей. Спонукав педагогів до пошуку шляхів удосконалення роботи по забезпеченню рухової активності дошкільників. Розвивав вміння педагогів висловлювати власну думку, аргументувати її.

     В січні пройшов тренінг з педагогами на тему: «Активізація рухової активності дітей в ДНЗ». Він допоміг  систематизувати знання педагогів стосовно забезпечення рухового режиму в дошкільному закладі; закріпити вимоги нормативних документів з означеного питання; уточнити особливості проведення різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи; розвивати вміння працювати в команді; сприяти встановленню партнерських відносин між педагогами.

  В квітні відбувся майстер-клас для вихователів і батьків на тему:«Здоров'язберігаючи технології і можливість їх застосування в домашніх умовах». Педагоги вправлялися в  побудові емоційно-довірливих взаємин, що сприяють повноцінному розвитку здорової дитини та позитивної самореалізації дорослих.

    В грудні і січні для педагогів завідувач провела консультації: «Фізкультура на повітрі – здоров’язбережувальний підхід», «Види та типи занять з фіз.виховання, особливості їх проведення.».

       В лютому завідувач Гарматюк А.Ф. провела з педагогами ділову гру на тему: «Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання». Захід підвищив рівень професійної компетенції вихователів щодо збереження та зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного виховання; поглибив знання про основні засоби та умови фізичного виховання дітей у ДНЗ, які в поєднанні з гуманізацією навчально-виховного процесу, створенням належного розвивального (предметно-ігрового, природного й соціального) середовища сприятимуть підготовці дитини до змін швидкоплинного світу, її адаптації до мінливих умов життя.

       В лютому проведено відкриті заняття для вихователів і батьків по фізичному   вихованню з елементами новітніх технологій в І, ІІ, ІІІ групах.

      В кінці лютого відбулось засідання педагогічної ради на тему: «Забезпечення реалізації завдань  збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільників». На ній завідувач з педагогами обговорили актуальність проблеми формування здорової нації українців, вихователі поділились досвідом роботи з використання здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій у роботі з дошкільниками. Завідувач ознайомила присутніх з довідкою про підсумки тематичного вивчення «Шляхи оптимізації здоров’я дошкільників».

           Для реалізації третього завдання річного плану,   інтеграції родинного і суспільного виховання з метою формування здорового способу життя, елементарної компетенції з питань безпеки в дітей дошкільного віку, велика увага приділена роботі з родинами вихованців.

    В березні пройшов семінар-практикум для педагогів та  батьків «Що нам заважає слухати дитину». Він сприяв згуртуванню педагогічного та батьківського колективу, формуванню позитивного мікроклімату у ньому;  учасники ознайомилися із різними типами автоматичних реакцій і відповідей на звертання дітей; училися  відстежувати автоматичні  реакції під час спілкування з дитиною.

    Також в березні завідувач провела круглий стіл з педагогами на якому систематизували знання педагогів про типові помилки сімейного виховання, формували вміння добирати доцільні форми надання допомоги родин. сприяли усвідомленню педагогами причин труднощів, що виникають у спілкуванні з батьками, розширили знання педагогів про сучасні форми, методи і засоби співпраці з батьками, учили усвідомлювати своє емоційне сприйняття батьків, продовжували формувати установку на довірчу (без оцінювання) взаємодію, ознайомилися з технологією партнерського спілкування; навчилися більш ефективних способів побудови фраз при спілкуванні, формувати вміння добирати доцільні форми надання допомоги родині з метою упровадження у педагогічний процес дошкільного закладу для поліпшення якості освітньо-виховної роботи з дітьми і родинами.

   

               У 2019-2020 році  в садочку  працювала динамічна група  над проблемою: «Вивчення та в впровадження сучасних інноваційних  технологій у навчально-виховний процес» (керівник Чебан С.В., склад групи: Басіладзе Г.В., Загребельна Н.С., Патлатюк В.А.) Метою роботи було:

•  проаналізувати особливості організації виховно-освітньої роботи з використанням інноваційних педагогічних технологій у ДНЗ;

• вивчити стан проблеми в науково-методичній літературі та передовий педагогічний досвід з використання інноваційних технологій, застосовуваних педагогами в дошкільних освітніх установах;

• систематизувати методичні матеріали щодо використання інноваційних технологій у ДНЗ;

• забезпечити здійснення освітнього процесу в ДНЗ з використанням інноваційних технологій.

 

 У вересні був затверджений план роботи динамічної групи. На протязі року члени динамічної групи забезпечували систематизацію та якісне планування навчально-виховної роботи з дітьми з інноваційних технологій  виховання.

Завідувачем Гарматюк А.Ф. та членами динамічної групи постійно оновлюється  тека з цього питання. щоб  всі педагоги користувалися цікавими конспектами занять та ілюстративним матеріалом до них.

   Проводились на протязі року педагогічні години «Оздоровчі технології терапевтичного спрямування», «Пісочна терапія з дітьми молодшої групи», «Арт-терапія – лікування мистецтвом».

  В закладі  проходили професійні конкурси, поміж яких конкурс на кращий журнал-збірку для батьків з ігровими завданнями, що стимулюють пізнавальну активність та зацікавленість дітей «Працюємо разом», в усіх групах випущені газети з БЖД, оформлені батьківські куточки.             В ДНЗ один раз на півріччя проводили спостереження за рівнем компетентності малюків в різних сферах життєдіяльності та проводили моніторинг динаміки досягнень дітей. Дані заносили в протоколи моніторингу.

   Пройшли на протязі року педгодини «Оздоровчі технології терапевтичного спрямування», «Пісочна терапія з дітьми молодшої групи», «Арт-терапія – лікування мистецтвом».

     Виконуючи завдання, визначені у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття було винесено лише основний зміст програми, що продовжили в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. У роботі з дітьми було використано як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій. Педагоги ДНЗ використовували у своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології, такі як подорожі до Країни Милосердя, психотехнології, різноманітні ігрові технології, проективні діагностики.

      Проведення цих   заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

Одним із найважливіших напрямів роботи в  ДНЗ є питання охорони життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників.

Для вихованців закладу проводять свята, розваги, конкурси, виставки, зустрічі з працівниками поліції та МНС.

Традиційно щороку у травні в закладі пройшов тиждень безпеки «Бережи себе, малюче!» за участю педагогів, дітей і батьків.

У кожній групі оформлені куточки щодо профілактичної роботи з вихованцями з питань дорожнього травматизму, правил пожежної безпеки, правил поведінки під час прогулянок тощо. Питання профілактики дитячого травматизму розглядались на батьківських зборах та виробничих нарадах. У методичному кабінеті в достатній кількості є необхідний матеріал для роботи з дітьми.

У батьківських куточках є необхідна інформація для батьків. Вихователі вчасно проводять з батьками профілактичні бесіди, консультації щодо охорони життя і здоров’я дітей.

Відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, на виконання завдань річного плану ДНЗ у всіх вікових групах здійснювався тематичний контроль щодо стану роботи з попередження дитячого травматизму.

Під час перевірки встановлено, що робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування в дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

Усі педагогічні працівники закладу суворо дотримуються «Інструкції щодо охорони життя і здоров’я дітей».

У закладі навчання дітей із питань безпеки життєдіяльності передбачається педагогами в планах навчально-­виховної роботи і проводиться щоденно безпосередньо під час спеціально організованої навчальної діяльності, ігрової діяльності, самостійної (художньої, рухової, мовленнєвої, трудової, дослідницької та ін.), індивідуальної роботи, спостережень, екскурсій, свят, розваг тощо.

Робота вихователів з цього питання визнана ефективною, визначено високий науково­методичний рівень, сучасний інтерактивний підхід до організації заходів, а також високий професійний рівень педагогів.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним із головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія із сім’єю.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ. Батьки беруть активну участь у житті дошкільного закладу. Було організовано і проведено загальні і групові батьківські збори, Дні спільних справ, День відкритих дверей, трудові десанти, батьківський ринг, лекції, консультації, анкетування, тестування, виставки, батьківський всеобуч.

 Регулярно проводились  анкетування батьків, через батьківські куточки систематично висвітлювалась робота з дітьми. Педагоги намагались постійно залучати батьків до участі в навчально- виховному процесі. Так організовувалися  виставки  дитячої творчості,  робіт дітей з батьками із зображувальної  діяльності,  поробок  з природного та покидькового матеріалу на теми: «Найкраще оформлення ігрових майданчиків» , «Зелений вогник», «Осінній вернісаж», «Вогонь-друг, вогонь- ворог», «Весна і діти», «Посміхнись малюк»(до Дня захисту дітей). Аналіз анкетування  батьків свідчить про те, що  батьки задоволені садочком, цікавляться тим, чим займаються їхні діти. Більша частина батьків(60%) постійно відвідують засідання, заходи , які проводяться з батьками.

     Цікаво та корисно були проведено загальні батьківські збори на початку навчального року («Все  для  щасливого  життя малят  в  садочку»), наприкінці навчального року («Вчимо  дітей  берегти  життя  змалку») з використанням інтерактивних форм роботи з батьками.

З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні спортивних свят і розваг, які дуже полюбляють діти («Мама, тато і я — спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «Масляна»). Педагоги планують та проводять заходи для всіх вікових груп протягом року. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення майданчика чи зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. 

 Формою активного відпочинку батьків та дітей є Дні здоров’я, які проводяться на свіжому повітрі один раз на місяць у всіх вікових групах та мають призначення сприяти оздоровленню родини, формуванню потреби в щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізують рухову підготовленість дітей дошкільного віку. Регулярно проводились батьківські збори , анкетування батьків, через батьківські куточки систематично висвітлювалась робота з дітьми. Педагоги намагались постійно залучати батьків до участі в навчально- виховному процесі. Так організовувалися  виставки  дитячої творчості,  робіт дітей з батьками із зображувальної  діяльності,  поробок  з природного та покидькового матеріалу на теми: «Найкраще оформлення ігрових майданчиків» , «Зелений вогник», «Осінній вернісаж», «Вогонь-друг, вогонь- ворог», «Весна і діти», «Посміхнись малюк»(до Дня захисту дітей). Аналіз анкетування  батьків свідчить про те, що всі батьки задоволені садочком, цікавляться тим, чим займаються їхні діти. Більша частина батьків(60%) постійно відвідують засідання, заходи , які проводяться з батьками.

     Активна співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини. Традиційно проводиться анкетування батьків.

Більшість батьків вихованців (87 %) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрою; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми (77 %), і їх ставлення до дітей; 91% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, а умови, створені для розвитку, навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 84 % опитаних батьків, середній рівень — 16 %.

Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на пед.годинах і враховувалися в подальшій роботі. Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків, свят, розваг, контрольно-­підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як запрошення батьків на відкриті методичні заходи, їхня участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дитячого закладу серед родин наших вихованців.

        

           Під час карантину з 13.03.2020 проводилися онлайн заняття вихователями з дошкільниками, консультації для батьків. Так вихователь Рудь Г.В. проводила онлайн-заняття з об’ємної аплікації «Курчата на зеленому лужку», муз. Керівник Ропотан І.А. зняла онлайн-заняття з розучування пісні-руханки « Гусі-потягусі», вихователь Томак В.В. провела онлайн майстер-клас з логіко-математичного розвитку «Як навчити дитину рахувати за допомогою використання самостійно виготовлених ігор» та показала елемент заняття з художньої праці «Весняна пташка»(нетрадиційне малювання).  Всі педагоги виставляли консультації та поради чим зайняти дітей під час карантину.

Виконано завдання методичного забезпечення дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти на 2019/2020 навчальний рік:

 • з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», автор Л.В.Лохвицька;
 • з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху» О.Тимовський, І.Репік;
 • з виховання національної свідомості дошкільників «Народна пісенна творчість», автори О.А.Грабарєва, Н.Ф.Кугуєнко;
 • оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія», автори І.А.Малашевська, С.К. Демидова.

  Але є і встановлені проблеми щодо якісного забезпечення педагогічного процесу та підвищення особистісного рівня професійної компетентності педагогічних працівників закладу для реалізації завдань закладу дошкільної освіти:

- не всі педагоги активно вивчають і впроваджують в практику роботи інноваційні технології та передовий педагогічний досвід, із адаптуванням до своєї групи та із врахуванням особистого педагогічного досвіду;

- активніше слід узагальнювати власні матеріали роботи з досвіду роботи для представлення для друку у періодичних виданнях для популяризації свого досвіду роботи;

- визначається низький рівень знань нормативних документів з дошкільної освіти;

- відсутність підготовчої роботи щодо впровадження парціальних програм.

             Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку, педагогічний колектив закладу має продовжувати спрямовувати свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи

Головним та найважливішим завданням роботи колективу закладу є питання збереження і зміцнення здоров’я дітей. Медичне обслуговування дітей закладу здійснює сестра медична старша.

. Упродовж навчального року сестрою медичною старшою та адміністрацією закладу постійно проводилася та контролювалася оздоровчо-профілактична робота, яка сприяла покращенню здоров’я дітей та попередженню простудних та інфекційних захворювань. Всі працівники закладу працювали у відповідності з  Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, який затверджено Міністерством охорони здоров’я України 24.03.2016  № 234,  в якому чітко визначені вимоги до чистоти, організації харчування, температурного режиму, освітлення, утримання території, розпорядку дня тощо.

Всього у  заклад дошкільної освіти зараховано 230 вихованців. Проведений аналіз захворюваності дітей за 2019 року показав, що рівень захворюваності дітей у закладі дошкільної освіти зменшився  на 0,6 відсотки.

Діти були вчасно обстежені медичною сестрою та забезпечені меблями згідно з ростовими даними. Систематично фіксувався аналіз стану здоров’я дитини сестрою медичною старшою в індивідуальній медичній картці і в листках здоров’я дітей кожної вікової групи, де вказана група здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини для здійснення індивідуального, диференційованого підходу у навчанні та вихованні педагогами кожної дитини. Також у закладі налагоджено вчасне проходження працівниками медичного огляду. Медичний кабінет недостатньо оснащений меблями, медичним обладнанням та лікарськими засобами для надання першої невідкладної допомоги. Над вирішенням цієї проблеми будемо працювати.

  У літній оздоровчий період 2020 року у закладі  велика увага була приділена зміцненню здоров’я дітей. Відповідно до законів України  «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України   від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами),  Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID – 19), затверджених постановою головного державного санітарного  лікаря України від 21.05.2020 № 25,  листів МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198 та від 02.09.2016 № 1/9-456 та від 14.02.2019 № 1/11-1491, наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 22.05.2020р № 101/ОД «Про організацію літнього оздоровлення дітей у закладах дошкільної освіти», з метою належної організації літнього оздоровлення дітей у закладах дошкільної освіти, створення безпечних умов для освітньої, виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми у літній період 2-2- року, враховуючи складну епідеміологічну ситуацію внаслідок поширення корона вірусної хвороби COVID – 19, наказу УОСМП від 01.06.2020р. №156 «Про організацію літнього оздоровлення дітей у закладах дошкільної освіти»,наказу по закладу від 01.06.2020 № 34 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2020 році» у  закладі була проведена літня оздоровча кампанія 20120 року з дотриманням законодавства у сфері оздоровлення  та відпочинку дітей. Заклад був переведений  на оздоровчий режим роботи та внесені зміни до режиму харчування дітей на літній період з урахуванням другого сніданку, збільшивши витрати на 4 грн. Проведено: позаплановий інструктаж серед усіх працівників закладу дошкільної освіти щодо дотримання протипожежних норм, правил техніки безпеки, умов безпеки життєдіяльності дітей та працівників в літній оздоровчий період ( з реєстрацією у журналах установленого зразка під підпис); навчання та тренування для всіх працівників закладу, з метою освоєння та оволодіння необхідними навичками по запобіганню та розповсюдженню інфекції та визначення конкретних обов’язків та вимог до роботи кожного. Був посилений контроль:

 • за дотриманням вимог щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти у період карантину;
 • за проведенням роботи щодо профілактики корона вірусної інфекції, дитячого травматизму та запобігання нещасних випадків;
 • за належним медичним обслуговуванням дітей;
 •  за проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів, гартувальних процедур;
 • за організації збалансованого, якісного та безпечного харчування дітей.

Постійна увага у закладі надається організації харчування вихованців закладу. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку у   закладі задовільний. Система холодного, гарячого водопостачання та необхідне технологічне обладнання знаходиться у робочому стані.

З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей адміністрацією закладу здійснювався постійний контроль за умовами зберігання,  дотриманням строків реалізації продуктів, технологією приготування їжі. Всі працівники закладу у всіх вікових групах у цілому дотримуються режиму харчування, сервіровки столів відповідно до  віку дітей. Наявні серветки, столовий  та кухонний посуд у достатній кількості, що своєчасно замінюється та оновлюється. Створені умови для правильного зберігання посуду, його обробки. Помічники вихователів  забезпечені належним одягом та миючими і чистячими засобами для дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Постійно проводиться  просвітницька робота серед працівників закладу та батьків щодо виховання у малюків культурно-гігієнічних навичок, культури їжі та обережності батьків під час придбання продуктів харчування у кіосках, ринках, не санкціонованих місцях продажі продуктів харчування.

Питний режим дітей закладу організований згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджених спільним наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України від 20.03.2013  № 440/22972.

            Головним фактором у фізичному розвитку дітей є харчування. У закладі воно здійснювалось відповідно  рішення виконавчого комітету Подільської міської ради № 347 від 26.12.2019 р. «Про організацію харчування дітей в закладах освіти м. Подільська у 2020 році» та згідно із Законом України «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України № 886 від 2002 року «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (із змінами), затвердженого наказом МОН України № 667 від 21.11.2002 р., наказу УОСМП від 28.12.2019р. №521 «Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти м. Подільська у 2020 році». За цим наказом  організували з 02.01.2020 р. харчування в закладі дошкільної освіти з розрахунку з розрахунку 30.00 грн. на одну дитину в  день, з яких: 15.00 грн. – плата батьків за харчування та15.00 грн.  – видатки з міського бюджету,  організували з 02.01.2020 р.  в закладі дошкільної освіти безкоштовне харчування: дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;  дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і відвідують спеціальні та інклюзивні групи, з розрахунку  30.00 грн. на одну дитину в день, організувати з 02.01.2020 р.  в закладі дошкільної освіти пільгове харчування:  дітей з сімей, в яких  троє і більше дітей; дітей учасників бойових дій та дітей, внутрішньо переміщених осіб, з розрахунку 50 % від батьківської плати: 7 грн 50 коп. – плата батьків за харчування та 22.50 грн.  – видатки з міського бюджету).

   Для покращення матеріально-технічного забезпечення закладу від міської влади та УОСМП в цьому році наш садочок отримав: холодильник, м’ясорубку, 75 глибоких, 75 мілких тарілок, 75 чашок, 60 рушників. 10 грудня отримали миючі засоби. Під час карантину заклад отримав необхідну кількість дез.засобів.

Важливим у сьогоденні, за відсутності належного державного фінансування щодо забезпечення матеріально-технічної бази освітніх закладів, є добровільна благодійна допомога батьків. Саме батьківські кошти відіграють важливу роль у забезпеченні розвитку матеріально-технічної бази, створення умов санітарно-гігієнічного благополуччя для перебування дітей, придбання сучасних методичних, дидактичних та навчальних посібників для надання якісної дошкільної освіти вихованцям закладу. Завдяки благодійній батьківській допомозі, наданій на добровільній основі, здійснено великий вклад у створення комфортного, естетичного середовища закладу, наповнення груп сучасними іграшками, дидактичними іграми та матеріалами для розвитку і навчання малюків, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, участь у забезпеченні медичного обслуговування, належного  санітарно-гігієнічного стану приміщень і території закладу тощо.

      Більш детально зі змістом батьківської допомоги та використанням благодійної допомоги батьків можна познайомитися зі звітними матеріалами батьківських комітетів у кожній групі  закладу дошкільної освіти.

Постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків батьків здійснюється через розміщення інформації у куточках для батьків, звітах членів батьківських комітетів на групових та загальних зборах батьків, інформування на сайті закладу у мережі Інтернет.

Ще раз слід підкреслити, що саме створення належних умов для безпечного та комфортного перебування дітей у закладі, у спільній взаємодії батьків та працівників закладу, сприяло успішній результативності проведення навчально-виховної діяльності з дітьми, охороні та зміцненні здоров’я дітей, попередженню травмування дітей тощо.

 

                  Дякую за підтримку, допомогу і співпрацю!