Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 "Дюймовочка" Подільської міської ради Подільського району Одеської облаті


запам'ятати

 

Статут ДНЗ 6 "Дюймовочка"

        

 

 

 

С Т А Т У Т

 

 ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 (ЯСЛА-САДОК) №6 «ДЮЙМОВОЧКА»

ПОДІЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Нова редакція зі змінами)

 

І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 6 «ДЮЙМОВОЧКА» створений на підставі рішення виконавчого комітету Котовської міської ради  від 01 вересня 1961 року № 125, перейменований рішенням сесії Подільської міської ради в  ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 6 «ДЮЙМОВОЧКА» ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.2. Повна назва:  ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №6 «ДЮЙМОВОЧКА» ПОДІЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.3. Скорочена назва: ДНЗ № 6 «ДЮЙМОВОЧКА».

1.4. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 6 «ДЮЙМОВОЧКА» (далі - заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 та іншими нормативно-правовими актами України, власним статутом.

1.5. Заклад є комунальним бюджетним закладом освіти м. Подільська.

1.6. Засновником закладу є Подільська міська рада (далі – Засновник). Засновник  здійснює  фінансування  закладу, його  матеріально - технічне    забезпечення, надає  необхідні  будівлі  з  обладнанням  і  матеріалами, організовує  будівництво  і  ремонт  приміщень, їх  господарське  обслуговування, харчування  та  медичне  обслуговування  дітей.

1.7. Юридична  адреса  закладу:   66300, Україна,  Одеська область, місто   Подільськ, вул. В.Деповська ,96.

1.8. Головною  метою  діяльності    закладу  є  забезпечення  реалізації  прав дітей  на    здобуття  дошкільної  освіти, їх фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9. Головними завданнями діяльності закладу є:

> задоволення потреб громадян відповідно території обслуговування  в здобутті дітьми дошкільної освіти;

> забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти, розвитку та стану здоров’я дітей дошкільного віку та дітей з особливими потребами;

> створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх дотримання;

> формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

> сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психічному і фізичному розвитку дітей;

> здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї з метою забезпечення умов для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку,  які не відвідують  дошкільні  заклади   та   надання   їм консультативної допомоги.

1.10. Дошкільний  заклад  несе  відповідальність  перед  особою, суспільством  і  державою  за:

> реалізацію  головних  завдань  дошкільної  освіти, визначених  Законом  України  «Про дошкільну  освіту»;

> забезпечення  рівня  дошкільної  освіти  у  межах  державних  вимог  до  її  змісту, рівня  і обсягу;

> дотримання  фінансової  дисципліни  та  збереження  матеріально-технічної  бази.

1.11. Заклад  є  юридичною  особою має  ідентифікаційний номер,  печатку  і  штамп  встановленого   зразка, може мати бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, власний рахунок для отримання благодійних внесків.

1.12. Взаємовідносини  між закладом  та  юридичними  і   фізичними  особами  визначаються  угодами, що  укладаються  між  ними.

1.13. Заклад  самостійно  приймає  рішення  і  здійснює  діяльність  в  межах  компетенції, передбаченої  чинним  законодавством, Положенням  та  даним  статутом.

1.14. За потребою та бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють у закладі можуть функціонувати короткотривалі групи, компенсуючого типу, консультативні пункти.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

2.1. Порядок комплектування закладу визначається Засновником відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Прийом дітей до закладу здійснюється керівником протягом  календарного  року на підставі заяви батьків або  осіб,  які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я  дитини,   довідки   дільничного   лікаря   про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, направлення відділу освіти Подільської міської ради.

2.3. Групи у закладі комплектуються за віковими  (одновіковими, різновіковими) ознаками, з урахуванням стану здоров’я, їх розумового, психічного та фізичного стану, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які їх замінюють.

                Комплектування груп за віком передбачає перебування в них дітей одного віку  або з різницею у віці.

                 Засновник може  встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у закладі.

2.4. У закладі функціонують групи для дітей віком від двох до трьох років, від трьох до шести (семи) років денного перебування.

2.5. За потребою у закладі можуть функціонувати групи короткотривалого перебування дітей, чергові групи у ранкові та вечірні години, консультативні пункти, групи компенсуючого типу.

2.6. Діти, які перебувають у закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік.

2.7. Для дітей, які перебувають у закладі короткотривало можуть створюватися окремі групи.

2.8. За  дитиною  зберігається  місце  в закладі у  разі її  хвороби,    карантину, санаторного  лікування, на  час  відпустки  батьків або  осіб, які  їх  замінюють, а  також  у   літній  оздоровчий період  (75  днів).

2.9. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.10. Відрахування дитини  з  закладу може здійснюватись:

* за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

* на підставі  медичного висновку про стан здоров’я дитини,  що виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у   закладі даного типу;

* у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

* у разі невідвідування дитиною  закладу без поважних причин протягом двох місяців.

2.10. Адміністрація закладу зобов’язана письмово  повідомити  батьків  або осіб,  які  їх замінюють,  про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.11. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу.

 

ІІІ. РЕЖИМ  РОБОТИ  ЗАКЛАДУ

 

3.1. Заклад  працює  за  п’ятиденним  робочим  тижнем  протягом  10.5 годин з 7.00  до  17.30.

     Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. У разі необхідності, відповідно до заяв батьків, режим роботи закладу може змінюватися.

3.3. За потребою та бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, у закладі можуть функціонувати короткотривалі, чергові групи у ранкові або вечірні години.

 

ІУ. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

4.1.  Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. 

     З 1 червня по 31 серпня  (оздоровчий період)  проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною Базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.3. З метою своєчасного виявлення, підтримки, розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками, проводити інноваційну діяльність, має право обирати програму з варіантних, затверджених Міністерством освіти і науки  України.

4.4. У закладі визначена українська мова навчання і виховання.

4.5. Діяльність роботи закладу регламентується планом роботи, складеним  на навчальний рік і оздоровчий    період,    схвалюється    педагогічною   радою, затверджується керівником закладу та  погоджується  з  відділом освіти  Подільської міської ради. 

     План на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.6. Заклад  відповідно  до  статутних цілей  і  завдань може надавати додаткові освітні послуги,  які не визначені Державною базовою програмою,  лише на основі  угоди  між батьками або особами,  які їх замінюють  та закладом у межах гранично допустимого навантаження  дитини,  визначеного  Міністерством освіти і науки,  разом з МОЗ  України.

4.7.  Відмова батьків    або    осіб,   які   їх   замінюють,   від запропонованих додаткових   освітніх послуг не може  бути  підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

 

У. ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ  У ЗАКЛАДІ

 

5.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки,  за погодженням з Міністерством фінансів.

5.2. Харчування дітей у закладі, його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування у ньому дітей.

5.3. Контроль  за  організацією  та  якістю  харчування, вітамінізацією  страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими  якостями  їжі, санітарним  станом  харчоблоку, правильністю  зберігання, дотримання  термінів  реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників  та  керівника  дошкільного  закладу.

 

УІ. МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДІТЕЙ  У ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне  обслуговування  дітей  у закладі  здійснюється   на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу і передбачає:

* проведення обов’язкового медичного огляду перед профілактичними щепленнями;

* проведення профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень;

* надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі;

* організацію заходів стосовно госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників закладу належать:

* моніторинг стану  здоров’я,  фізичного  та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

* організація і проведення  медичних  оглядів,  у  тому  числі, поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінка їх ефективності;

* здійснення контролю за  організацією  та  якістю  харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

* медичний контроль  за  виконанням  санітарно-гігієнічного  та протиепідемічного режиму;

* проведення санітарно-просвітницької   роботи   серед   дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. Заклад   надає   приміщення   і забезпечує   належні  умови  для  роботи  медичного  персоналу  та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

 

УІІ. УЧАСНИКИ   НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками   навчально-виховного  процесу  у  закладі  є   діти   дошкільного   віку,   педагогічні працівники,   помічники  вихователів,  медичні  працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим статутом.

7.3. Дитина має право на:

* безпечні  та  нешкідливі  для  здоров’я  умови  утримання, розвитку, виховання  і     навчання;

* безоплатне медичне обслуговування;

* захист  від  будь-якої  інформації, пропаганди  та  агітації, що  завдає  шкоди  її   здоров’ю, моральному  та  духовному  розвитку;

* захист  від  будь-яких  форм  експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь та гідність;

* здоровий спосіб життя.

7.4.   Батьки  або  особи, які  їх  замінюють мають право:

* вибирати заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

* обирати  і  бути  обраними  до батьківських комітетів та органів  громадського  самоврядування  закладу;

* звертатися  до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування  з  питань  навчання та  виховання   дітей;

* брати  участь  у  заходах, спрямованих на поліпшення  організації  навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладу;

* відмовлятися  від  запропонованих  додаткових  освітніх  послуг;

* захищати  законні  інтереси  своїх  дітей  у  відповідних  державних  та судових органах.

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

* своєчасно  вносити  плату  за  харчування  дитини  в  дошкільному  закладі  у  встановленому  порядку;

* своєчасно  повідомляти  дошкільний  заклад  про  можливість  відсутності  дитини або  її хвороби ;

* забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти за будь-якою формою;

* постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

* поважати гідність дитини;

* виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних та культурних цінностей, дбайливе ставлення до довкілля;

* виховувати у дитини працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мов, до народних традицій і звичаїв.

7.6. На посаду педагогічного працівника закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста ( до введення в дію Закону «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників регулюються законами України про працю, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні  працівники  закладу підлягають  атестації,  яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років. 

7.9. Педагогічні працівники  закладу мають право:

* на вільний   вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з дітьми;

* брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

*  на підвищення кваліфікації,  участь у методичних об’єднаннях, нарадах;

* проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну,  пошукову роботу;

* вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

* на соціальне  та  матеріальне  забезпечення   відповідно   до законодавства;

* об’єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

* на захист професійної честі та власної гідності.

7.10. Педагогічні працівники  закладу зобов’язані:

* виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

* дотримуватися педагогічної   етики,   норм   загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

* забезпечувати емоційний комфорт,  захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій,  які шкодять її здоров’ю,  а  також  від фізичного та психологічного насильства;

* постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність;

* брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

* виконувати накази і розпорядження завідувача закладу, органів управління освітою.

7.11. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку.

 7.12. Працівники   закладу   несуть відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають посаді, яку займають, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.14. Працівники  закладу   проходять періодичні    безоплатні    медичні    огляди    в   установленому законодавством порядку.

 

 

УІІІ. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Керівництво закладом  здійснює   його завідувач.

8.2. На посаду керівника закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня  «спеціаліст», стаж педагогічної роботи, не менш як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров’я, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3. Керівник  дошкільного  закладу:

> відповідає  за  реалізацію  завдань  дошкільної  освіти, визначених  Законом  України «Про  дошкільну  освіту» та  забезпечення  рівня  дошкільної  освіти  у  межах  державних  вимог  до  її  захисту  і  обсягу;

> здійснює  керівництво  і  контроль  за  діяльністю дошкільного  закладу;

> діє  від  імені  закладу, представляє  його  в  усіх  державних  та  інших  органах, установах  і  організаціях;

> розпоряджається  в  установленому  порядку  майном,  коштами  закладу і відповідає  за  дотримання  фінансової  дисципліни  та  збереження   матеріально-технічної  бази  закладу;

> приймає  на  роботу  та  звільнює  з  роботи  працівників   закладу;

> видає  у межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження, контролює  їх  виконання;

> затверджує  штатний  розклад за  погодженням  із  Засновником   закладу;

> контролює  організацію харчування  і  медичного  обслуговування  дітей;

> затверджує  правила  внутрішнього  трудового  розпорядку, посадові  інструкції   працівників  за  узгодженням  з  профспілковим  комітетом;

> забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних, протипожежних  норм  і  правил, техніки    безпеки, вимог  безпечної  життєдіяльності  дітей  і  працівників;

> контролює  відповідність  застосованих  форм, методів  і  засобів  розвитку, виховання  і   навчання  дітей,   їх  віковим, психофізіологічним  особливостям, здібностям  і  потребам;

> підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої  роботи, заохочує  творчі   пошуки, дослідно-експериментальну  роботу  педагогів;

> організовує  різні  форми  співпраці  з  батьками  або  особами, які  їх  замінюють;

> щороку  звітує  про  навчально - виховну, методичну і  фінансово-господарську  діяльність  дошкільного  навчального  закладу  на  загальних  зборах  колективу    батьків  або  осіб, що  їх  замінюють.

8.4. Колегіальним постійно діючим  органом  управління   закладом  є педагогічна  рада. 

         До  складу  педагогічної  ради  входять усі педагогічні, медичні  працівники  та  інші  спеціалісти, а також можуть входити голови батьківських комітетів.

            Головою  педагогічної  ради  є  завідувач закладом. Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.

8.5. Педагогічна  рада  закладу:

> оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку,  виховання і  навчання дітей по кожній віковій групі;

> розглядає  питання  удосконалення організації навчально-виховного процесу у закладі  та  приймає   відповідні  рішення;

> визначає план  роботи  закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

> затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

> обговорює питання  підвищення   кваліфікації   педагогічних працівників,  розвитку їхньої творчої ініціативи,  впровадження  у навчально-виховний процес    досягнень   науки   і   передового педагогічного досвіду;

> аналізує проведення   експериментальної та інноваційної діяльності закладі;

> визначає шляхи  співпраці  дошкільного  навчального закладу з сім’єю;

> розглядає питання  морального та матеріального заохочення працівників закладу;

> заслуховує звіти   педагогічних  працівників,  які  проходять атестацію;

> затверджує план  підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

> приймає  рішення  з  інших  питань  професійної  діяльності  педагогічних  працівників.

8.6. Робота  педагогічної  ради  планується  довільно,  відповідно  до  потреб закладу.  Кількість  засідань  педагогічної  ради  становить  чотири  рази на  рік.

8.7. Органом  громадського  самоврядування  закладу  є  загальні  збори  колективу  та батьків або осіб, які  їх  замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік. 

     Рішення  загальних  зборів  приймаються  більшістю голосів  від  загальної  кількості  присутніх.

8.8. Загальні  збори:

> обирають  раду  дошкільного  закладу, її  членів  і  голову, встановлюють  строк їх    повноважень;

> заслуховують  звіт  керівника з питань статутної діяльності закладу, голови ради закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

> розглядають  питання  навчально - виховної, методичної  та  фінансово-господарської  діяльності  дошкільного  закладу;

> затверджують  основні  напрями  вдосконалення  роботи  і  розвитку.

8.8. У  період  між  загальними  зборами  діє  рада закладу, діяльність якої регулюється цим статутом.

                 Рада  закладу  організовує  виконання  рішень  загальних  зборів, розглядає  питання     поліпшення  умов  для  здобуття  дошкільної  освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази, поповнення  й  використання  бюджету  закладу, вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного  процесу, погоджує  зміст  і  форми  роботи  з  педагогічної  освіти  батьків.

           До складу ради закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

     Кількість  засідань ради  визначається  за  потребою.

     Засідання  ради  закладу  є  правомірним, якщо  в  ньому  бере  участь  не   менше  двох  третин  її  членів .

8.9. У закладі  може  створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

 

ІХ. МАЙНО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Майно закладу належить до комунальної власності територіальної громади    м. Подільська і належать йому на праві оперативного управління.

9.2. Майно закладу становлять виробничі, невиробничі фонди, обігові кошти, інші цінності, що знаходяться на балансі дошкільного навчального закладу.

9.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

Х. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

10.1. Фінансова діяльність закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10.2. Фінансово-господарська діяльність закладу  провадиться  на  основі  кошторису,  який  складається  і затверджується відповідно до законодавства.

10.3. Джерелами  фінансування  закладу  є кошти:

> бюджету міста;

> батьків  або  осіб, які  їх  замінюють;

> добровільні  пожертвування  і  цільові  внески  фізичних  і  юридичних  осіб та інші надходження не заборонені чинним законодавством.

10.2.    Дошкільний  заклад  за  погодженням  із  засновником  має  право:

> придбати, орендувати  необхідне  йому  обладнання  та  інше  майно;

> отримувати  допомогу  від  підприємств, установ, організацій  або  фізичних  осіб.

10.4. Порядок  ведення  діловодства, бухгалтерський облік та статистична звітність закладу  здійснюється відповідно чинного законодавства.

     За  рішенням  Засновника  закладу  бухгалтерський  облік  здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти.

 

ХІ. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ    ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною  формою  контролю  за  діяльністю    закладу  є  державна    атестація, що  проводиться  один  раз  на  десять  років  у  порядку, встановленому  Міністерством  освіти  і  науки  України.

11.2. Контроль  за  дотриманням  закладом  державних  вимог  щодо  змісту, рівня  й  обсягу  дошкільної  освіти  здійснюється  відділом освіти  Подільської міської ради.

11.3. Зміст, форми  та  періодичність  контролю,  не  пов’язаного  з  навчально-виховним   процесом, встановлюється  Засновником закладу.

 

ХІІ. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).

12.2. Створення, реорганізація  чи  ліквідація закладу здійснюється  відповідно  до  чинного  законодавства.

12.3. Рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, поділу, перетворення) закладу приймає Засновник або уповноважений ним органом.

12.4. При реорганізації закладу вся сукупність прав та обов’язків переходить до Засновника.

12.5.   Ліквідація закладу  проводиться за рішенням Засновника призначеною ліквідаційною комісією, а у випадках припинення його діяльності за рішенням суду або Господарського суду -  ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу.

12.7. Ліквідація закладу вважається завершеною і припиняє свою діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.

12.8. При реорганізації чи ліквідації закладу вихованцям, які навчалися та виховувалися в ньому, забезпечується можливість продовження навчання і виховання відповідно до чинного законодавства.

12.9. При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільняються або переводяться гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю в Україні.

 

ХІІ.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

12.1.  Пропозиції щодо внесення змін до статуту закладу можуть надходити від Засновника та ради закладу.

12.2.  Зміни та доповнення до статуту закладу затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.