Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 "Дюймовочка" Подільської міської ради Подільського району Одеської облаті


запам'ятати

 

Річний звіт завідувача за 2020 - 2021 н.р.

 

Пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу протягом 2020/2021 н. р. було спрямування освітнього процесу на реалізацію законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Для реалізації програмно­методичного забезпечення освітнього процесу колективом було обрано комплексну освітню програму  виховання і навчання  дітей  від двох  до семи  років «Дитина»,  програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» для дітей 5­річного віку та чинних програм розвитку навчання і виховання дошкільнят.

       ЗДО працював за Базовим компонентом дошкільної освіти та Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», використовує авторську програму М. Ефименка «Казкова фізкультура», спадщину В.Сухомлинського, методику ТРВЗ. Також вихователі використовують у своїй роботі: «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; «Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.)

 

Методична робота:

Педагогічний колектив в 2020/2021 н.р. організовував освітній процес за Освітньою програмою «Дитина» для дітей від 2 до 7 років.З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу дошкільної освіти був переглянутий на основі самооцінки педагогів та оцінки адміністрації рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. В кінці навчального року традиційно було проведено анкетування педагогів з метою оцінювання методичних заходів педагогами та вивченням пропозицій щодо планування на новий навчальний рік.

      Для визначення рівня педагогічної компетентності вихователів, проводився моніторинг: «Педагогічна компетентність вихователів», велась діагностична картка професійної майстерності вихователів. За даними моніторингу підвищився рівень професійної компетентності вихователів, знань з різних розділів програми та підвищилась результативність навчально-виховного процесу: зріс рівень професійної компетентності вихователів

       В дошкільному закладі створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей.

       Оформлення груп, залу є педагогічно доцільним, відповідає естетичним педагогічним вимогам. Кожне групове приміщення естетично оформлене, має свій оригінальний стиль. В вікових групах облаштовані розвивальні предметно-ігрові осередки: ігрові, самостійної художньої діяльності, книги, природничої пошуково-дослідницької діяльності, розвиваючих ігор, мовленнєво-театральні, національні із врахуванням вимог до предметно-ігрового середовища. Облаштування ігрового та розвивального простору кожної групи дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами так і індивідуально. Разом з тим, тематика осередків недостатньо оформлена й наповнена матеріалами, посібниками та іграшками із врахуванням освітніх вимог та вікових особливостей вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим.

       Освітній процес закладу забезпечений необхідними нормативно-правовими та інструктивно-методичними матеріалами відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програма  виховання і навчання  дітей від  двох до семи років «Дитина». У кожній віковій групі створено міні-методичні кабінети, де накопичено і систематизовано дидактичні, наочні матеріали для організації освітнього процесу з дітьми відповідного дошкільного віку.

       Центром  методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог програми виховання дітей віком від  двох до  семи років «Дитина» та програми  розвитку дітей  старшого  дошкільного віку «Впевнений старт» .

        В наявності дитяча та методична література, законодавчі, та нормативні документи.

       У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо), методичні розробки та рекомендації щодо впровадження програми «Дитина».

       Весь матеріал методичного кабінету ефективно використовується педагогами під час освітнього процесу.

      Ефективність управлінської діяльності забезпечується через загальне планування: річне та календарне (місячне, тижневе), яке охоплює всі напрямки роботи колективу.

    Методична робота з педагогічними кадрами дошкільного закладу у 2020-2021  навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь методист».

 Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично­прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним із його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для вдосконалення роботи педагогічного колективу.

Методична робота здійснювана згідно зі структурою навчально­виховної роботи. 

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково­методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

Про результативність методичної роботи свідчить проведене анкетування серед педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу загалом до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. Узагальнивши дані анкетування, ми визначили показники інноваційного потенціалу педагогічного колективу.

 Так, у 40 % педагогів відзначена сильно виражена прихильність до нового, у 60 % — помірно виражена.

Більшість вихователів стверджували, що під час проведення ділових ігор, дискусій, круглих столів у них було більше можливостей самовиразитися, вони перебували в пошуку можливостей нового бачення горизонтів своєї педагогічної діяльності з позицій різних членів трудового колективу. На їхню думку, такі форми роботи значно гармонізують стосунки на рівнях адміністрація–вихователі, вихователь–вихователь, вихователь–діти.

Аналіз анкетування педагогічних працівників «Самооцінка професійної компетентності педагога ДНЗ» засвідчив, що 76 % педагогів задоволені власною професійною компетентністю, але поряд із цим потребують удосконалювати свої знання як науково­теоретично (молоді педагоги), методично (педагоги з великим досвідом роботи), психологічно­педагогічно. Значний відсоток вихователів наголосили, що вони не задоволені конструкторськими і проектувальними власними професійними вміннями, тому завдяки проектній інноваційній діяльності, яка проводиться в закладі, цей відсоток значно зменшився.

   Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив із метою вдосконалити навчально­виховний процес використовував елементи інноваційних педагогічних технологій, але цієї роботи було недостатньо.

 Підвищення фахової майстерності педагогів є  вдосконалення їхньої ІКТ­компетентності. Під час навчально­виховного процесу педагоги закладу працюють за допомогою інформаційно­комп’ютерної підтримки: створюють графічні і текстові документи (самостійно оформлюють групову документацію, результати діагностики тощо); застосовують електронні дидактичні і педагогічні програмні засоби; володіють навичками пошуку інформації в інтернеті;  розробляють заняття з використанням інформаційних технологій; частково володіють способами і методами застосування комп’ютерних технологій у роботі з дітьми і батьками. Але такими навичками володіють не всі педагоги, а тому необхідно  спрямувати увагу педагогів на покращення цього напрямку діяльності.

    Вивчення стану навчально­виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю.

 • Анкетування батьків і педагогів — 5 %
 • Аналіз стану здоров’я дітей — 15 %
 • Аналіз відкритих занять — 20 %
 • Аналіз контрольних зрізів — 25 %
 • Спостереження за діяльністю педагогів — 35 %

Правильно здійснений контроль допомагає творчому зростанню вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й поширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у навчально­виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

 Упродовж 2020 — 2021 навчального року педагогічний колектив закладу працював над єдиною  методичною   проблемою (1етап)  :   «Інтеграція традиційних та інноваційних педтехнологій, використання сучасних інтерактивних методів роботи в організації освітнього процесу ДНЗ » та розв’язував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та вдосконалення навчально­виховного процесу.

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи:

 - активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної, математичної та логічної компетентності, розвивати особистість дитини в умовах застосування традицій-них та інноваційних педагогічних технологій у відповідності до вимог Базового компо-ненту дошкільної освіти організації розумової діяльності в повсякденному житті, яка б ставила дитину перед необхідністю спрямувати свої інтелектуальні здібності на пошук і вибіркове використання знань і вмінь для розв'язання конкретних завдань;

- продовжити    формування зв’язного розмовного українського мовлення дітей, підви-щення рівня культури  мовлення дошкільників, використовуючи різні види  інноваційних  педтехнологій, використання сучасних інтерактивних методів роботи прозових та поети-чних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів в організації освітнього процесу ДНЗ;

 - впровадження нових сучасних форм і методів співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних ре-зультатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку

    З метою підвищення педагогічної  майстерності педагогів, спрямовуючи   навчально- виховний процес на виконання першого головного  завдання, в закладі розпочалася поглиблена робота  спрямована  на актуалізацію основних завдань з по формуванню сенсорно-пізнавальної, математичної та логічної компетентності. З цього питання були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

Систематично по середах проходили педгодини. На них  знайомити педагогів з інноваційними педагогічними технологіями та методиками у галузі дошкільної освіти, кращим педагогічними досвідом, новинками методичної літератури, програмами розвитку дітей дошкільного віку, фаховою пресою.

 Вивчалась система роботи педагогів у контексті роботи над індивідуальними проблемами самоосвіти та науково-методичною проблеми ДНЗ в цілому. Заслуховувались на педраді творчі звіти педагогів з індивідуальних проблем самоосвіти. Залучалися педагоги до навчання та оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями, широкого використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ДНЗ.

       У вересні пройшов Інтерактивний семінар з педагогами на тему: «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників». На ньому  поповнили знання та компетентності педагогів-практиків щодо формування логіко – математичної компе-тентності дошкільників відповідно до Державного базового компонента та програм  розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»  і  «Впевнений старт».

         У вересні було проведено Практичне заняття   на тему: «Проблемно-ігрові технології логіко - математичного розвитку та навчання дітей дошкільного віку». На ньому  обговорювались питання: 1. Характеристика про-блемно-ігрової технології. 2. Логічні та математичні ігри для дітей дошкільного віку. Принципи використання. 3.Структурні елементи проблемної ситуації. 4. Логіко-сюжетні ігри-заняття. Особливості використання. 5. Використання дослідницько-пошуквої діяльності у ЛМР дошкільників.

    Жваво пройшов у вересні тренінг  на тему: «Математичні знахідки». На ньому ознайомили слухачів із значенням впровадження інноваційних технологій в роботу з дошкільниками по розвитку логіко-математичних здібностей; з іграми в пісочниці математичного спрямування; надали методичні рекомендації щодо впроваджен-ня сучасних педагогічних технологій логіко-математичного розвитку дошкільників в освітній процес.

    В жовтні проведено Семінар-практикум на тему: «Формування  математичної та сенсорної компетенції дошкільників засобами інновацій». Спонукали педагогів до участі у професійному діалозі з проблеми реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО. Удосконалювали педагогічну майстерність щодо використання в практиці роботи з дошкільниками елементів інноваційних технологій логіко-математичного спрямування. Сприяли творчому пошук, підвищенню професійної майстерності педагогів.

  В листопаді пройшов майстер-клас «Застосування дидактичних ігор та вправ на математичних заняттях.». На ньому були розглянуті  питання для обговорення: 1. Дидактичні ігри, вправи та завдання на формування у дітей операцій логічного мислення. 2. Використанням дидактичного матеріалу «Палички Кюїзенера» 3. Використання «Логічних блоків» З. Дьєнеша в практиці ДНЗ. 4. Квадрат Вос-кобовича. 5. «Друдли», «Танграм», ребуси, лабіринти. 6. Використання ТРВЗ-технології для логіко-математичного розвитку

     Постійно проводились консультації для педагогів, які допомагали краще розібратись у вирішенні поставленого завдання: у листопаді завідувач надала консультацію педагогам «Ознайомлення з іграми в пісочниці математичного спрямування».

 Дуже важлива робота з батьківською громадськістю.  Були чудово проведені і зняті на відео відкриті покази заходів по роботі з батьками з розділу БЖД в усіх групах. Старша група провели тренінг «Діти і булінг», середня – брейн-ринг з БЖД, молодша - круглий стіл. Для усіх батьків ДНЗ діти старшої групи показали виставу «Коза і семеро козенят на новий лад».

   

        Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів. Пройшов Фестиваль  педагогічної  творчості (відкриті заняття розділу сенсорне виховання  з елементами новітніх технологій в І, ІІ, ІІІ групах), де показано кожним вихователем заняття з використанням  інноваційних технологій.

 В листопаді пройшло засідання педагогічної ради: Педагогічна рада — випуск журналу

Тема: «Сучасні підходи до логіко – математичного розвитку дошкільників».

      Для реалізації другого завдання річного плану в ДНЗ проводилась поглиблена робота з формування зв’язного розмовного українського мовлення дітей, підвищення рівня культури  мовлення дошкільників.

         В грудні провели Семінар-практикум на тему: «Розвиток мовленнєвої компетенції засобами художнього слова». Він допоміг вихователям оновити теоретичні знання педагогів про засоби забезпечення художньо-мовленнєвої           діяльності, діяльності, повторити структуру різних видів бесід,  формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами дидактичних ігор. Вихователі провели ярмарок дидактичних ігор та цифрових ресурсів.

       Також в грудні відбулась Ділова гра на тему: « Спілкування та мовленнєвий розвиток. Комунікативні здібності дітей дошкільників».

       В грудні завідувач надала консультацію для вихователів « Вправи на розвиток мови та формування математичних уявлень».

         В січні пройшов Тренінг для вихователів «Інтерактивні технології розвитку мовлення дошкільників».

         В січні відбулась Ділова гра  на  тему: « Розвиток мовлення дошкільнят в ДНЗ»

 

        В січні вихователь Патлатюк В.О. надала Консультація для вихователів «Лепбуки та методика іх використання».

       В лютому педагоги розширили свої здібності та знання під час Тренінгу для педагогів

«Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників».

       В лютому педагоги показали свої досягнення в роботі з дітьми під час Захист проектної діяльності (Відкриті покази заходів по роботі  з мовленнєвого розвитку в усіх групах).

         Лютий закінчився Засіданням педагогічної ради на  тему: «Мовний розвиток: проблеми, шляхи вирішення».

   Для вирішення третього завдання

  В квітні відбувся майстер-клас для вихователів і батьків на тему: «Інтерактивні технології розвитку мовлення дошкільників». Педагоги обговорили проблему використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дошкільників; створили про-ект «Мовленнєва гармонія».

    В лютому пройшов  Тренінг для педагогів «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників». Створювали умови для розвитку комунікативної культури педагогів. Ознайомлювалися з базовими положеннями теорії спілкування. Формували навички ефективної взаємодії. Розвивали комунікативні вміння за допомогою ігрових методів навчання.

       В лютому завідувач Гарматюк А.Ф. провела з педагогами ділову гру на тему: « Розвиток мовлення дошкільнят в ДНЗ». Захід підвищив рівень професійної компетенції вихователів у навчанні та розвитку мови у дітей дошкільного віку.

      В кінці лютого відбулось засідання педагогічної ради на тему: «Мовний розвиток: проблеми, шляхи вирішення».

           Для реалізації третього завдання річного плану,  впровадження нових сучасних форм і методів співпраці з родинами вихованців, інтеграції родинного і суспільного виховання, велика увага приділена роботі з родинами вихованців.

    В березні був проведений Теоретичний семінар «Місток порозуміння між батьками та ДНЗ».

    Також в березні вихователь Чебан С.В. надала Консультацію для вихователів «Методи активізації батьків на батьківських зборах у нетрадиційній формі проведення»

         В квітні пройшло онлайн Тренінгове заняття  для педагогів та батьків на Тема: «Розуміння шляхів виховання дитини, як умова формування конструктивного діалогу в родині». Воно сприяло згуртуванню педагогічного та батьківського колективу, формуванню позитивного мікроклімату у ньому;  учасники ознайомилися із різними типами автоматичних реакцій і відповідей на звертання дітей; училися  відстежувати автоматичні  реакції під час спілкування з дитиною.

    Також в квітні вихователь Бурлака А.О. надала Консультацію для вихователів

«Правила спілкування педагогів з батьками вихованців».

 Дуже важлива робота з батьківською громадськістю.  Були чудово проведені і зняті на відео відкриті покази заходів по роботі з батьками з розділу БЖД в усіх групах. Старша група провели тренінг «Діти і булінг», середня – брейн-ринг з БЖД, молодша - круглий стіл. Для усіх батьків ДНЗ діти старшої групи показали виставу «Коза і семеро козенят на новий лад»

      В травні  провела Засідання педагогічної ради на тему: «Оптимізація співпраці родинного і суспільного виховання»  на якій систематизували знання педагогів про типові помилки сімейного виховання, формували вміння добирати доцільні форми надання допомоги родин. сприяли усвідомленню педагогами причин труднощів, що виникають у спілкуванні з батьками, розширили знання педагогів про сучасні форми, методи і засоби співпраці з батьками, учили усвідомлювати своє емоційне сприйняття батьків, продовжували формувати установку на довірчу (без оцінювання) взаємодію, ознайомилися з технологією партнерського спілкування; навчилися більш ефективних способів побудови фраз при спілкуванні, формувати вміння добирати доцільні форми надання допомоги родині з метою упровадження у педагогічний процес дошкільного закладу для поліпшення якості освітньо-виховної роботи з дітьми і родинами.

       У 2020-2021 році  в садочку  працювала динамічна група, яка продовжила працювати   над проблемою: «Вивчення та в впровадження сучасних інноваційних  технологій у навчально-виховний процес» (керівник Чебан С.В., склад групи: Рудь Г.В., Томак В.В. Патлатюк В.А.) Метою роботи було:

•  проаналізувати особливості організації виховно-освітньої роботи з використанням інноваційних педагогічних технологій у ДНЗ;

• вивчити стан проблеми в науково-методичній літературі та передовий педагогічний досвід з використання інноваційних технологій, застосовуваних педагогами в дошкільних освітніх установах;

• систематизувати методичні матеріали щодо використання інноваційних технологій у ДНЗ;

• забезпечити здійснення освітнього процесу в ДНЗ з використанням інноваційних технологій. У вересні був затверджений план роботи динамічної групи. На протязі року члени динамічної групи забезпечували систематизацію та якісне планування навчально-виховної роботи з дітьми з інноваційних технологій  виховання.

         Завідувачем Гарматюк А.Ф. та членами динамічної групи постійно оновлюється  тека з цього питання. щоб  всі педагоги користувалися цікавими конспектами занять та ілюстративним матеріалом до них.

В зв’язку   з  карантином у  цьому навчальному році робота над цією темою буде продовжена на слідуючий навчальний рік.

        Так як в ДНЗ працює вже другий рік інклюзивна група в листопаді був проведений тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами розвитку». На  ньому відбувалась актуалізація досвіду роботи педагогів з дітьми ОПР. Підвищення професійної компетентності учасників семінару щодо гармонійного розвитку та виховання дітей з особливими потребами  розвитку  в ДНЗ.

         В квітні завідувач провела ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ "РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ". На ньому розширили  знання  педагогів,  формували  вміння  адаптуватися  і  легко  знаходити  контакт  з  дітьми  з  особливими  потребами,  активізували особистісний  потенціал,  щоб  оптимально  реалізувати  креативний  підхід  у  нестандартних  ситуаціях.

          Проводились на протязі року педгодини «Оздоровчі технології терапевтичного спрямування», «Пісочна терапія з дітьми молодшої групи», «Арт-терапія – лікування мистецтвом».

         В закладі  проходили професійні конкурси, поміж яких конкурс на кращий журнал-збірку для батьків з ігровими завданнями, що стимулюють пізнавальну активність та зацікавленість дітей «Працюємо разом», «Знайомтесь: я –– успішний вихователь сьогодення».             В ДНЗ один раз на півріччя проводили спостереження за рівнем компетентності малюків в різних сферах життєдіяльності та проводили моніторинг динаміки досягнень дітей. Дані заносили в протоколи моніторингу.

  

     Виконуючи завдання, визначені у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття було винесено лише основний зміст програми, що продовжили в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. У роботі з дітьми було використано як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій. Педагоги ДНЗ використовували у своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології, такі як подорожі до Країни Милосердя, психологічні технології, різноманітні ігрові технології, проективні діагностики.

      Проведення цих   заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.    

   

    Також в березні завідувач провела круглий стіл з педагогами на якому систематизували знання педагогів про типові помилки сімейного виховання, формували вміння добирати доцільні форми надання допомоги родин. сприяли усвідомленню педагогами причин труднощів, що виникають у спілкуванні з батьками, розширили знання педагогів про сучасні форми, методи і засоби співпраці з батьками, учили усвідомлювати своє емоційне сприйняття батьків, продовжували формувати установку на довірчу (без оцінювання) взаємодію, ознайомилися з технологією партнерського спілкування; навчилися більш ефективних способів побудови фраз при спілкуванні, формувати вміння добирати доцільні форми надання допомоги родині з метою упровадження у педагогічний процес дошкільного закладу для поліпшення якості освітньо-виховної роботи з дітьми і родинами.

   Проводились на протязі року педгодини «Оздоровчі технології терапевтичного спрямування», «Пісочна терапія з дітьми молодшої групи», «Арт-терапія – лікування мистецтвом».

  В закладі  проходили професійні конкурси, поміж яких конкурс на кращий журнал-збірку для батьків з ігровими завданнями, що стимулюють пізнавальну активність та зацікавленість дітей «Працюємо разом», «Знайомтесь: я –– успішний вихователь сьогодення».             В ДНЗ один раз на півріччя проводили спостереження за рівнем компетентності малюків в різних сферах життєдіяльності та проводили моніторинг динаміки досягнень дітей. Дані заносили в протоколи моніторингу.

   Пройшли на протязі року педгодини «Оздоровчі технології терапевтичного спрямування», «Пісочна терапія з дітьми молодшої групи», «Арт-терапія – лікування мистецтвом».

     Виконуючи завдання, визначені у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття було винесено лише основний зміст програми, що продовжили в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. У роботі з дітьми було використано як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій. Педагоги ДНЗ використовували у своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології, такі як подорожі до Країни Милосердя, психотехнології, різноманітні ігрові технології, проективні діагностики.

      Проведення цих   заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

Одним із найважливіших напрямів роботи в  ДНЗ є питання охорони життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників.

Для вихованців закладу проводять свята, розваги, конкурси, виставки, зустрічі з працівниками поліції та МНС.

Традиційно  в закладі пройшов тиждень безпеки «Бережи себе, малюче!» за участю педагогів, дітей і батьків.

У кожній групі оформлені куточки щодо профілактичної роботи з вихованцями з питань дорожнього травматизму, правил пожежної безпеки, правил поведінки під час прогулянок тощо. Питання профілактики дитячого травматизму розглядались на батьківських зборах та виробничих нарадах. У методичному кабінеті в достатній кількості є необхідний матеріал для роботи з дітьми.

У батьківських куточках є необхідна інформація для батьків. Вихователі вчасно проводять з батьками профілактичні бесіди, консультації щодо охорони життя і здоров’я дітей.

Відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, на виконання завдань річного плану ДНЗ у всіх вікових групах здійснювався тематичний контроль щодо стану роботи з попередження дитячого травматизму.

Під час перевірки встановлено, що робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування в дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

Усі педагогічні працівники закладу суворо дотримуються «Інструкції щодо охорони життя і здоров’я дітей».

У закладі навчання дітей із питань безпеки життєдіяльності передбачається педагогами в планах навчально­виховної роботи і проводиться щоденно безпосередньо під час спеціально організованої навчальної діяльності, ігрової діяльності, самостійної (художньої, рухової, мовленнєвої, трудової, дослідницької та ін.), індивідуальної роботи, спостережень, екскурсій, свят, розваг тощо.

Робота вихователів з цього питання визнана ефективною, визначено високий науково­методичний рівень, сучасний інтерактивний підхід до організації заходів, а також високий професійний рівень педагогів.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним із головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія із сім’єю.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ. Батьки беруть активну участь у житті дошкільного закладу. Було організовано і проведено загальні і групові батьківські збори, Дні спільних справ, День відкритих дверей, трудові десанти, батьківський ринг, лекції, консультації, анкетування, тестування, виставки, батьківський всеобуч.

 Регулярно проводились  анкетування батьків, через батьківські куточки систематично висвітлювалась робота з дітьми. Педагоги намагались постійно залучати батьків до участі в навчально- виховному процесі. Так організовувалися  виставки  дитячої творчості,  робіт дітей з батьками із зображувальної  діяльності,  поробок  з природного та покидькового матеріалу на теми: «Найкраще оформлення ігрових майданчиків» , «Зелений вогник», «Осінній вернісаж», «Вогонь-друг, вогонь- ворог», «Весна і діти», «Посміхнись малюк»(до Дня захисту дітей). Аналіз анкетування  батьків свідчить про те, що всі батьки задоволені садочком, цікавляться тим, чим займаються їхні діти. Більша частина батьків(60%) постійно відвідують засідання, заходи , які проводяться з батьками.

     Цікаво та корисно були проведено загальні батьківські збори на початку навчального року («Все  для  щасливого  життя малят  в  садочку»), наприкінці навчального року («Вчимо  дітей  берегти  життя  змалку») з використанням інтерактивних форм роботи з батьками.

З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні спортивних свят і розваг, які дуже полюбляють діти («Мама, тато і я — спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «Масляна»). Педагоги планують та проводять заходи для всіх вікових груп протягом року. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення майданчика чи зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. 

 Формою активного відпочинку батьків та дітей є Дні здоров’я, які проводяться на свіжому повітрі один раз на місяць у всіх вікових групах та мають призначення сприяти оздоровленню родини, формуванню потреби в щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізують рухову підготовленість дітей дошкільного віку. Регулярно проводились батьківські збори , анкетування батьків, через батьківські куточки систематично висвітлювалась робота з дітьми. Педагоги намагались постійно залучати батьків до участі в навчально- виховному процесі. Так організовувалися  виставки  дитячої творчості,  робіт дітей з батьками із зображувальної  діяльністі,  поробок  з природного та покидькового матеріалу на теми: «Найкраще оформлення ігрових майданчиків» , «Зелений вогник», «Осінній вернісаж», «Вогонь-друг, вогонь- ворог», «Весна і діти», «Посміхнись малюк»(до Дня захисту дітей). Аналіз анкетування  батьків свідчить про те, що всі батьки задоволені садочком, цікавляться тим, чим займаються їхні діти. Більша частина батьків(60%) постійно відвідують засідання, заходи , які проводяться з батьками.

     Активна співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини.Традиційно проводиться анкетування батьків.

Більшість батьків вихованців (87 %) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрою; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми (77 %), і їх ставлення до дітей; 91% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, а умови, створені для розвитку, навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 84 % опитаних батьків, середній рівень — 16 %.

Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувалися в подальшій роботі. Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків, свят, розваг, контрольно­підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як запрошення батьків на відкриті методичні заходи, їхня участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дитячого закладу серед родин наших вихованців.

        Але є і встановлені проблеми щодо якісного забезпечення педагогічного процесу та підвищення особистісного рівня професійної компетентності педагогічних працівників закладу для реалізації завдань закладу дошкільної освіти:

- не всі педагоги активно вивчають і впроваджують в практику роботи інноваційні технології та передовий педагогічний досвід, із адаптуванням до своєї групи та із врахуванням особистого педагогічного досвіду;

- активніше слід узагальнювати власні матеріали роботи з досвіду роботи для представлення для друку у періодичних виданнях для популяризації свого досвіду роботи;

- визначається низький рівень знань нормативних документів з дошкільної освіти;

- відсутність підготовчої роботи щодо впровадження парціальних програм

 

    З метою виконання принципу наступності та перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою налагоджено роботу між ДНЗ№6  та ЗОШ № 4 , 6. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи налагоджено систематичне відвідування занять та уроків між учителями початкових класів та вихователями дошкільних груп. Проводяться батьківські збори, на які запрошують учителів для майбутніх першокласників. У закладі організовують спільні свята, концерти, виставки робіт дітей дошкільного та шкільного віку.

    Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме : на свято  першого дзвоника(вересень), по школі(жовтень, листопад), на свято «Прощання з буквариком»(квітень) , останній дзвоник(травень). Проводилися зустрічі вчителів з дітьми старшої групи. Така спільна діяльність допомагає дітям легко адаптуватися до навчання в школі, педагогам — разом розв’язати складні питання наступності дошкільного закладу і школи.

   На виконання листа УО Подільської міської ради   про координацію та організаційно -методичні заходи  щодо обліку дітей дошкільного віку  у 2021 році, створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, з метою приведення  дошкільного успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку та збільшення показників охоплення дошкільною освітою. Облік дітей дошкільного віку здійснюється згідно з Порядком обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 № 684 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 19.09.2018 № 806) для приведення навчального закладу у відповідність до освітніх запитів населення, створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти, забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого  та наказу по дошкільному закладу «Про  організацію  обліку дітей дошкільного віку у 2021р» працівниками  закладу проводиться робота з дітьми з мікрорайону. В дошкільному навчальному закладі проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу. Результати обліку звірено з даними дитячої міської лікарні, на підставі списків складено перспективну мережу на 2019-2020 н.р.

У закладі створено банк даних про дітей мікрорайону та відкрито консультативний пункт для батьків. Роботу проводять протягом року за окремим планом.

   Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи  у вікових групах. За результатами обстеження мікрорайону охоплення дітей дошкільною освітою становить 68%, дітей 5-річного віку 100%. Діти 5-річного віку неохоплені дошкільною освітою, знаходяться під патронатом дошкільного закладу. Для таких дітей  на протязі року працював консультативний пункт «Дошколярик». Педагогічний колектив постійно проводить роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників. Неодноразово вихователі залучали дітей і батьків до участі в масових заходах: дитячих фестивалях, конкурсах, виставках, родинних святах, запрошують на Дні відкритих дверей.  Батькам які зверталися до нашого садочку, надавалася консультаційна допомога з різних питань навчання і розвитку дитини . На жаль таких звернень було мало.

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Велика увага приділялась питанню збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я.

У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико­психологічного супроводу дитини.

У створеній системі оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговим вважають завдання щодо формування в дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

За віковими групами спланована і проводиться система гартувальних заходів.

Крім спеціальних заходів організована профілактична робота із застосуванням нетрадиційних видів оздоровлення.

 

Головним та найважливішим завданням роботи колективу закладу є питання збереження і зміцнення здоров’я дітей. Медичне обслуговування дітей закладу здійснює сестра медична старша.

. Упродовж навчального року сестрою медичною старшою та адміністрацією закладу постійно проводилася та контролювалася оздоровчо-профілактична робота, яка сприяла покращенню здоров’я дітей та попередженню простудних та інфекційних захворювань. Всі працівники закладу працювали у відповідності з  Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, який затверджено Міністерством охорони здоров’я України 24.03.2016  № 234,  в якому чітко визначені вимоги до чистоти, організації харчування, температурного режиму, освітлення, утримання території, розпорядку дня тощо.

Всього у  заклад дошкільної освіти зараховано на кінець тавня 62 вихованця. Проведений аналіз захворюваності дітей за 2020 рік показав, що рівень захворюваності дітей у закладі дошкільної освіти зменшився  на 0,6 відсотки.

Діти були вчасно обстежені медичною сестрою та забезпечені меблями згідно з ростовими даними. Систематично фіксувався аналіз стану здоров’я дитини сестрою медичною старшою в індивідуальній медичній картці і в листках здоров’я дітей кожної вікової групи, де вказана група здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини для здійснення індивідуального, диференційованого підходу у навчанні та вихованні педагогами кожної дитини. Також у закладі налагоджено вчасне проходження працівниками медичного огляду. Медичний кабінет недостатньо оснащений меблями, медичним обладнанням та лікарськими засобами для надання першої невідкладної допомоги. Над вирішенням цієї проблеми будемо працювати.

  У літній оздоровчий період 2021 року у закладі  велика увага була приділена зміцненню здоров’я дітей. Відповідно до законів України  «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України   від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами),  Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID – 19), затверджених постановою головного державного санітарного  лікаря України від 21.05.2020 № 25,  листів МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198 та від 02.09.2016 № 1/9-456 та від 14.02.2019 № 1/11-1491, наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 22.05.2020р № 101/ОД «Про організацію літнього оздоровлення дітей у закладах дошкільної освіти», з метою належної організації літнього оздоровлення дітей у закладах дошкільної освіти, створення безпечних умов для освітньої, виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми у літній період , наказу УО від 01.06.2021р. №156 «Про організацію літнього оздоровлення дітей у закладах дошкільної освіти», наказу по закладу від 01.06.2020 № 34 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2021 році» у  закладі була проведена літня оздоровча кампанія 2021 року з дотриманням законодавства у сфері оздоровлення  та відпочинку дітей. Заклад був переведений  на оздоровчий режим роботи та внесені зміни до режиму харчування дітей на літній період з урахуванням другого сніданку, збільшивши витрати на 4 грн. Проведено: позаплановий інструктаж серед усіх працівників закладу дошкільної освіти щодо дотримання протипожежних норм, правил техніки безпеки, умов безпеки життєдіяльності дітей та працівників в літній оздоровчий період ( з реєстрацією у журналах установленого зразка під підпис); навчання та тренування для всіх працівників закладу, з метою освоєння та оволодіння необхідними навичками по запобіганню та розповсюдженню інфекції та визначення конкретних обов’язків та вимог до роботи кожного. Був посилений контроль:

 • за дотриманням вимог щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти у період карантину;
 • за проведенням роботи щодо профілактики корона вірусної інфекції, дитячого травматизму та запобігання нещасних випадків;
 • за належним медичним обслуговуванням дітей;
 •  за проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів, гартувальних процедур;
 • за організації збалансованого, якісного та безпечного харчування дітей.

Постійна увага у закладі надається організації харчування вихованців закладу. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку у   закладі задовільний. Система холодного, гарячого водопостачання та необхідне технологічне обладнання знаходиться у робочому стані.

З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей адміністрацією закладу здійснювався постійний контроль за умовами зберігання,  дотриманням строків реалізації продуктів, технологією приготування їжі. Всі працівники закладу у всіх вікових групах у цілому дотримуються режиму харчування, сервіровки столів відповідно до  віку дітей. Наявні серветки, столовий  та кухонний посуд у достатній кількості, що своєчасно замінюється та оновлюється. Створені умови для правильного зберігання посуду, його обробки. Помічники вихователів  забезпечені належним одягом та миючими і чистячими засобами для дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Постійно проводиться  просвітницька робота серед працівників закладу та батьків щодо виховання у малюків культурно-гігієнічних навичок, культури їжі та обережності батьків під час придбання продуктів харчування у кіосках, ринках, не санкціонованих місцях продажі продуктів харчування.

        Питний режим дітей закладу організований згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджених спільним наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України від 20.03.2013  № 440/22972.

 

     Дошкільний заклад має медичний кабінет.  Однак ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями відсутній( немає відповідного приміщення). Обладнання медичного кабінету в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра,та закріплений лікар- педіатр дитячої міської поліклініки Нечитайло Т.В.

       Однак, медичний кабінет недооснащено:

 • динамометром ручним;
 • маскою гумовою лицьовою;

У ДНЗ проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

 • контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
 • здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
 • проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки,куточок здоров’я та консультативний пункт.

        У закладі постійно проводяться  загартувальні процедури (повітряні,сонячні), на заняттях з фізичної культури,під час прогулянок  підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров’я, розваги, у навчальні заняття вводяться  фізкультхвилинки.

      Влітку були проведені оздоровчі заходи, які полягали у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі. Травм та нещасних випадків у 2020-2021 н.р. не було.

   Дітей оточують кваліфіковані педагоги та медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих закладів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

 

         Головним фактором у фізичному розвитку дітей є харчування. У закладі воно здійснювалось на виконання наказу управління освіти, сім'ї та молодіжної політики  Подільської міської ради  №363 від 31.12.2020р. «Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти Подільської міської територіальної громади у 2021 році», рішення виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області  № 325 від 29.12.2020 «Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти Подільської міської територіальної громади у 2021 році» та згідно із Законом України «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України № 886 від 2002 року «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (із змінами), затвердженого наказом МОН України № 667 від 21.11.2002 р. За цими наказами  організували з 02.01.2021 р. харчування в закладі дошкільної освіти з розрахунку з розрахунку 33.00 грн. на одну дитину в  день, з яких: 15.00 грн. – плата батьків за харчування та18.00 грн.  – видатки з міського бюджету,  організували з 02.01.2020 р.  в закладі дошкільної освіти безкоштовне харчування: дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;  дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і відвідують спеціальні та інклюзивні групи, з розрахунку  33.00 грн. на одну дитину в день, організувати з 02.01.2021 р.  в закладі дошкільної освіти пільгове харчування:  дітей з сімей, в яких  троє і більше дітей; дітей учасників бойових дій та дітей, внутрішньо переміщених осіб, з розрахунку 50 % від батьківської плати: 10 грн 50 коп. – плата батьків за харчування та 22.50 грн.  – видатки з  бюджету Подільської міської територіальної громади.        ).

 

   Харчування дітей протягом року відповідало встановленим грошовим нормам. Економічні зміни в державі зумовили стрімкий ріст цін на основні продукти харчування. Тому денний набір продуктів,що відповідає нормам, встановлену Кабінетом Міністрів України, нерідко перевищує встановлену вартість. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

      Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім'ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів(загартування повітрям і водою,вживання часнику,цибулі,лимонів).

    З метою збереження життя і здоров’я дітей у дошкільному закладі планово проводились інструктажі відповідно до відомчих інструкцій

    Будівля дошкільного закладу,  спортивні та ігрові майданчики в належному стані. Проведено благоустрій на території ДНЗ:  висаджено кущі, дерева, оформлені дитячі майданчики з використанням нестандартних матеріалів.

Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей.

       Вихователі показали себе, як досвідчені педагоги, які добре знають методику роботи з дошкільнятами, знають методи і прийоми роботи, добре володіють українською мовою, здійснюють диференційований підхід до кожної дитини.

     Велика увага  приділялась:

 • використанню нових форм та методів роботи з дітьми; пропагуванню інновацій та досвіду інноваційної діяльності в педагогічній практиці:

*  гуманно­особистісну технологію Ш. Амонашвілі;

* гуманну педагогіку В. Сухомлинського;

* технологію розв’язання винахідницьких завдань;

* технологію «Створення ситуації успіху»;

* технологію sandplay (пісочна гра);

* елементи авторської програми М. Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку»;

* елементи методики М. Монтесорі;

* технологія ПЗ за Т. Піроженко.

- організації театралізованої діяльності дітей  для розвитку творчої ініціативи, креативних здібностей, зв’язного мовлення.  

Підбиваючи підсумки навчально-виховного процесу в ДНЗ за минулий 2020- 2021 рік, можна стверджувати, що педагогічний колектив провів значну роботу щодо вдосконалення навчально-виховного процесу. Вихователі показали себе, як досвідчені педагоги, які добре знають методику роботи з дошкільнятами, знають методи і прийоми роботи, добре володіють українською мовою, здійснюють диференційований підхід до кожної дитини. Річний план за  навчальний рік виконано.

      Разом з цим недостатньо уваги приділялось:  забезпеченню системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, вдосконалення роботи щодо  інновацій у фізичному вихованні дошкільників; формуванню зв’язного розмовного українського мовлення дітей, підвищенню рівня культури  мовлення дошкільників; налагодженню тісної взаємодії з родинами та громадськістю, впровадження інноваційних технологій та методик в практику роботи з батьками вихованців. Над цими питаннями будемо працювати надалі.

      Протягом року адміністрація закладу та педагогічний колектив оновлюють матеріально­технічну базу та працюють над створенням розвивального середовища.

  За останній рік вжито багато заходів щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу за допомоги Міськвиконкому і благодійної допомоги батьків. Для покращення матеріально-технічного забезпечення закладу від міської влади та УО в цьому році наш садочок отримував необхідну кількість дезинфікуючих , миючих та засобів захисту, відремонтовано систему електропостачання на харчоблоці.

 • зроблені косметичні ремонти  в 1, 2, 3 групі, на пральні, кухні, кладовці,  кабінеті завгоспа;
 • зроблений ремонт мед.кабінету, спальні 1гр., 3 коридорів закладу;
 • зроблений ремонт  будівлі ДНЗ зовні, ігрових та спортивного майданчиків;
 • закуплено 2 демонстраційні  посібника в методичний кабінет;
 • придбано  іграшки, дитячі муз.інструменти.